ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
ПРО НАДАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ПОЖЕРТВИ

Ця Публічна оферта про надання благодійної пожертви (надалі – Оферта) спрямована на невизначене коло дієздатних фізичних осіб та юридичних осіб приватного права, які добровільно здійснюють благодійну діяльність (надалі – Благодійник) та є публічною пропозицією БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «КРИЛА ФУНДЕЙШН» (надалі – Фонд) укласти договір щодо надання благодійної пожертви на зазначених нижче умовах:

1. Загальні положення
1.1. Ця Оферта набирає чинності з моменту розміщення її на сайті Фонду в мережі Інтернет за посиланням: https://www.kryla.foundation/ далі – «Сайт»). Ця Оферта є безстроковою та може бути змінена або відкликана Фондом у будь-який час (до її акцепту Благодійником) шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.
1.2. Фонд може укладати договори щодо надання благодійної пожертви в іншому порядку та/або на інших умовах, ніж це передбачено цією Офертою. Благодійник може окремо звернутися до Фонду для укладення такого договору.

2. Поняття та визначення, що вживаються в Договорі
Публічна оферта
– дійсна пропозиція Фонду, що розміщена на сайті: https://www.kryla.foundation/ , про надання благодійної пожертви, спрямована на невизначене коло дієздатних фізичних осіб та юридичних осіб приватного права.
Акцепт – повне та безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій, направлених на здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, як розміщених на сайті, так і шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду через установи банків. Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду.
Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником коштів у власність Фонду для досягнення певних цілей благодійної діяльності, передбачених Статутом та/або благодійними програмами Фонду, відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Статуту Фонду та цього Договору.
Благодійник – дієздатна фізична особа, юридична особа приватного права яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності. Для цілей цього Договору Благодійником є фізична особа, юридична особа приватного права яка акцептувала Оферту.
Бенефіціар – набувач благодійної допомоги, що одержує допомогу від одного чи кількох Благодійників для досягнення цілей, визначених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Статутом Фонду.

3. Предмет Договору
3.1. Предметом цього Договору є безоплатна та добровільна передача Благодійником у власність Фонду грошових коштів шляхом здійснення благодійної пожертви на забезпечення надання Фондом благодійної допомоги відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Статуту, благодійних програм Фонду тощо. Крім випадків здійснення Благодійником благодійної пожертви на наперед обумовлені цілі (на конкретний благодійний проект), Фонд самостійно визначає обсяг та напрями використання ним благодійної пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та програм Фонду.
3.2. У випадку якщо Благодійник здійснює благодійну пожертву на наперед обумовлені ним цілі (в рамках конкретного благодійного проекту, що реалізується Фондом), Фонд використовує таку пожертву на такі цілі (конкретний благодійний проект), самостійно визначаючи порядок та напрями використання благодійної пожертви в рамках такого благодійного проекту.
3.3. Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної зі сторін.

4. Цілі та сфери благодійної діяльності
4.1. Цілі та сфери благодійної діяльності Фонду визначені Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Законом України «Про гуманітарну допомогу», Статутом та благодійними програмами Фонду.

5. Акцепт
5.1. Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден із всіма умовами Оферти, з яким він ознайомився на сайті https://www.kryla.foundation/ . Крім того, акцептом Оферти Благодійник повною мірою усвідомлює та згоден з предметом цього Договору, цілями публічного збирання коштів, а також підтверджує право Фонду використати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Фонду в розмірі, не більшому, ніж зазначений в Законі України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
5.2. Сторони, погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір укладений в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України та статті 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». При цьому сторони погоджуються, що після здійснення акцепту, не підписання цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.

6. Права та обов’язки Фонду
6.1. Фонд має право:
– отримувати Благодійні пожертви та використовувати їх відповідно до предмету та умов цього Договору та своєї статутної діяльності;
– використовувати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Фонду у розмірі, не більшому, ніж це передбачено Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
Фонд зобов’язаний:
– відзвітувати про використання Благодійних пожертв шляхом розміщення відповідної інформації на сайті: https://www.kryla.foundation/ .
– у випадку використання Благодійних пожертв не за їх цільовим призначенням або в порушення умов цього Договору, повернути грошові кошти в сумі, що була використана не за цільовим призначенням Благодійнику за його письмовою вимогою.1

7. Права Благодійника
7.1. Благодійник має право:
– здійснювати контроль за використанням Фондом Благодійної пожертви за цільовим призначенням;
– письмово вимагати повернення Фондом Благодійної пожертви у випадку виявлення фактів її використання Фондом не за цільовим призначенням.

8. Внесення пожертви
8.1. Благодійник самостійно визначає розмір благодійної пожертви.
8.2. Благодійна пожертва є добровільною та не підлягає подальшому поверненню Благодійнику.
8.3. Відповідно до даної Оферти та Договору благодійні пожертви надаються Благодійниками та використовуються Фондом для проведення та забезпечення благодійної діяльності (реалізації напрямів, цілей благодійної діяльності та благодійних програм) Фонду відповідно до Статуту та законодавства України. Благодійник погоджується з таким цільовим призначенням своєї пожертви.
8.4. Способи внесення благодійної пожертви:
8.4.1. У вигляді переказу грошових коштів:
– одноразовий платіж;
8.4.2. Шляхом передачі майна, майнових прав.
8.5. Витрати, пов’язані з перерахуванням Благодійних пожертв (комісії за перерахування коштів тощо) несе Благодійник.

9. Місце проведення публічного збирання коштів
9.1. Публічне збирання коштів Благодійної пожертви здійснюється на території будь-якої країни світу. Безпосередня діяльність Фонду, що стосується публічного збирання коштів, здійснюється за місцезнаходженням Фонду.

10. Строк збирання коштів
10.1. Публічне збирання коштів триває до моменту припинення діяльності Фондом (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням Фонду, про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на сайті: https: //www.kryla.foundation/

11. Порядок використання Благодійних пожертв
11.1. Використання благодійних пожертв здійснюється для забезпечення досягнення цілей, визначених статутною діяльністю Фонду та чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
11.2. Фонд використовує Благодійні пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та програм Фонду.
11.3. У випадку якщо Благодійник здійснює благодійну пожертву на наперед обумовлені ним цілі (в рамках конкретного благодійного проєкту, що реалізується Фондом), Фонд використовує таку пожертву на такі цілі (конкретний благодійний проєкт), самостійно визначаючи порядок та напрями використання благодійної пожертви в рамках такого благодійного проєкту.
11.4. Отримані Фондом Благодійні пожертви можуть бути повернені Благодійнику виключно у випадках, передбачених законодавством України та цим Договором.

12. Відповідальність Фонду
12.1. Фонд несе відповідальність за порушення умов цього Договору та використання Благодійних пожертв всупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю Фонду та законодавством України, відповідно до чинного законодавства України.

13. Зміни умов Публічної оферти
13.1. Фонд має право впроваджувати зміни у цю Публічну оферту. Усі зміни будуть опубліковані на сайті https://www.kryla.foundation/ і набирають чинності з моменту їх публікації.
13.2. При набутті чинності змін до умов Публічної оферти згода Благодійника не вимагається.

14. Інші положення
14.1. Шляхом акцептування Оферти Благодійник підтверджує, що він ознайомлений з Додатком 1 до цього Договору та надає свою згоду на збір, обробку та використання персональних даних в порядку, передбаченому Додатком 1 до цього Договору.
14.2. Благодійник надає згоду на те, що після внесення інформації про себе на сайті https://www.kryla.foundation/ та здійснення перерахування коштів, його контактна інформація може бути використана Фондом для направлення листів та повідомлень, в тому числі в електронному вигляді. При цьому, Фонд зобов’язується не надавати інформацію про контактні дані Благодійника третім особам, крім випадків, прямо передбачених законодавством України. Крім того, Благодійник надає свою згоду, що інформація про нього (зокрема, прізвище, ім’я, по батькові) може бути використана Фондом в засобах масової інформації або на сайті Фонду: https://www.kryla.foundation/ .
14.3. До відносин між Благодійником і Фондом застосовуються положення чинного законодавства України.
14.4. За порушення умов цього Договору або порядку використання благодійних пожертв відповідальність суб’єктів благодійної діяльності передбачено чинним законодавством України.
14.5. У випадку виникнення спорів між сторонами цього Договору, вони мають вирішуватись шляхом переговорів. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, спори розглядаються судами у порядку, встановленому чинним законодавством України.


Додаток 1
до Публічної оферти про
надання благодійної пожертви

ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕННЯ
на збір, обробку та використання персональних даних

Я, Благодійник, що акцептував Публічну оферту про надання благодійної пожертви БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «КРИЛА ФУНДЕЙШН», відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» свідомо та добровільно надаю БЛАГОДІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «КРИЛА ФУНДЕЙШН», надалі – «Фонд», свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання) моїх персональних даних, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія або інший запис зображення, номер засобів зв’язку, адреса електронної пошти, дані щодо місця проживання, інші дані, добровільно надані мною для реалізації мети обробки, – з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин; адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистики; та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», інших нормативно-правових актів України, Статуту Фонду, інших локальних актів Фонду.
Цим документом я також даю згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до бази персональних даних контрагентів Фонду, виключно з вказаною вище метою та у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних» та локальними актами Фонду, які встановлюють порядок обробки та захисту персональних даних. Я не вимагаю здійснення повідомлення про передачу (поширення) моїх персональних даних, що включені до вказаної бази персональних даних, третім особам, якщо така передача (поширення) відбувається в моїх інтересах з метою реалізації вказаних вище правовідносин.
Підписанням даної згоди-повідомлення підтверджую, що я письмово повідомлений(а) про включення моїх персональних даних до бази персональних даних контрагентів Фонду, цілі обробки персональних даних (згідно вказаної у цьому документі мети) та осіб, яким передаються мої персональні дані, а також про свої права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», згідно з якою суб’єкт персональних даних має право:
1) знати про місцезнаходження інформації, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Ця згода-повідомлення діє протягом невизначеного терміну